[HCM] Sales

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Contract
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1901-410680
  • Tùy theo thời điểm và yêu cầu công việc, đến gặp công ty khách hàng, thiết lập mối quan hệ, giới thiệu sản phẩm, thương thảo hợp đồng.
  • Phối hợp với các phòng ban khác trong việc Ký kết hợp đồng, các dịch vụ trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng
  • Sản phẩm của công ty: Vít khoan thép
  • Đối tượng Khách hàng: Các nhà thi công, công ty xây dựng