[HCM] Admin - Kế toán (Tiếng Nhật giao tiếp tốt)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Accounting (Staff)
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1808-400707
  • Phụ trách các công việc liên quan đến tổng vụ, chấm công, tính lương, kế toán đơn giản.
  • Sắp xếp và kiểm soát các tài liệu nội bộ liên quan đến kế toán.
  • Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán.
  • Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
  • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán cho Công ty dịch vụ kế toán.
  • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, …