Giám sát bộ phận an toàn - Safety Supervisor (~$900)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402326

  • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động của toàn công ty.
  • Quản lý theo dõi việc đăng ký, khai báo, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
  • Xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hàng năm và đôn đốc, giám sát thực hiện; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch đối ứng khẩn cấp.
  • Tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động.
  • Kiểm tra an toàn lao động, môi trường lao động, theo dõi tình hình thương tật, bệnh nghề nghiệp...
  • Báo cáo tình hình an toàn - vệ sinh lao động cho Ban Giám Đốc, công ty mẹ và lập các báo cáo gửi các cơ quan chức năng.
  • Đối ứng với các kỳ thanh tra/ kiểm tra về An toàn vệ sinh lao động.
  • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.