Giám đốc vùng Miền trung

Location: Da Nang, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$1500 per annum
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Kim Ngoc
Reference: JO-1805-394925

  • Chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung mọi hoạt động của khu vực được giao (5 tỉnh). Văn phòng chính tại Đà Nẵng.
  • Xây dựng, củng cố và phát triển công tác quản lý nhân sự. Phát triển hoạt động kinh doanh trong khu vực được giao đạt mục tiêu theo định hướng phát triển Công ty.
  • Có khả năng phân tích, làm việc chi tiết.
  • Giao việc, hỗ trợ và giám sát công việc của Trưởng khu vực trong công tác tư vấn bán hàng, tổ chức bán hàng...
  • Quản lý toàn bộ hệ thống Cửa hàng trong khu vực.