Giám Đốc Thương mại điện tử

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Sales & Marketing
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1810-404112
  • Thực hiện các dự án Thương mại điện tử và kết nối Hệ thống.
  • Đề xuất giải pháp kinh doanh Thương mại điện tử cho toàn Công ty
  • Tham mưu công tác kinh doanh các Dự án Thương mại điện tử và kết nối Hệ thống.