Giám Đốc Quan hệ Đối tác

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Portfolio /Product Management
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1807-399184

1. Công việc chính:
Phát triển yêu cầu của các đối tác chiến lược thành các dự thảo về giải pháp tài chính
Làm việc với phòng Phát triển sản phẩm và Phân khúc khách hàng để phát triển các dự thảo giải pháp tài chính thành các chương trình dành riêng cho đối tác chiến lược
Triển khai, quản lý và giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả các chính sách và chương trình dành cho đối tác chiến lược
Dẫn dắt, định hướng và triển khai các dự án có liên quan đến chính sách và phát triển chương trình đến khách hàng
Đánh giá KPIs/hiệu quả hoạt động của từng chương trình2. Quản lý và phát triển nhân sự nội bộ:
Đảm bảo hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ
Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển nhân sự, xây dựng lộ trình phát triển, và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự….) nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.