Giám Đốc Phát triển Đối tác

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Sales & Marketing
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1808-400812

1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kinh doanh

Xây dựng, triển khai và phát triển chiến lược chức năng theo lộ trình
Thiết lập các tiêu chuẩn về quản trị chức năng và các hướng dẫn, gồm có: Sổ tay hướng dẫn, Chính sách và các quy trình, Biểu mẫu
Quản lý và thúc đẩy các hoạt động chức năng vận hành hiệu quả, phù hợp với kế hoạch hàng năm
Thường xuyên kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo các chính sách chức năng được áp dụng một cách hiệu quả và công bằng
Theo dõi doanh thu, lỗ lãi của từng kế hoạch kinh doanh


2. Phát triển Đối tác
Tìm kiếm các đối tác tiềm năng cùng hợp tác và xây dựng mục tiêu kinh doanh với đối tác đó
Triển khai kế hoạch kinh doanh thông qua việc phân phối sản phẩm qua đối tác (phát triển bán, huấn luyện đào tạo bán hàng)
Đề xuất và thực hiện các giải pháp (chính sách, sản phẩm, chương trình Marketing) về hoạt động kinh doanh của đối tác thuộc phạm vi quản lý
Cùng xây dựng sản phẩm, chương trình thúc đẩy bán, các ứng dụng nhằm mục tiêu thúc đẩy và đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu