Giám đốc khối TC, ĐT, KT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: CFO / Financial Controller
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Chu Do Minh
Reference: JO-1806-396172

  • Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, kế toán.
  • Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu tư tài chính, quản lý vốn và quỹ tiền mặt của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
  • Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn của Công ty;
  • Phân tích và tham gia thẩm định tính khả nghi của các dự án đầu tư trước khi đề xuất ban lãnh đạo Công ty đầu tư dự án về phương diện tài chính;
  • Tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc kiểm soát tài chính toàn Công ty và nghiệp vụ về thủ tục tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ
  • Kiểm tra,giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong công tác kinh doanh,dịch vụ đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về các nội dung.