Giám Đốc Kênh thay thế

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Project Management
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1807-399183

1. Quản lý kênh thay thế:
Đưa ra cơ chế quản lý hiệu quả của các kênh thay thế (ngân hàng điện tử, bán hàng qua điện thoại, ATM/POS…)
Xây dựng và phân bổ kế hoạch kinh doanh trong năm từ khối xuống các kênh thay thế theo định hướng của mỗi phân khúc khách hàng.
Triển khai các chính sách, chương trình kinh doanh và lực lượng bán hàng dành cho kênh thay thế


2. Phát triển kênh thay thế:
Xây dựng chiến lược phát triển kênh thay thế dựa trên định hướng phát triển các phân khúc khách hàng
Định hướng xây dựng các tính năng của các kênh thay thế dành cho khách hàng cá nhân (e-banking, mobile banking, ATM/POS…)

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ
Tạo môi trường làm việc có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, luôn cập nhật thông tin và hướng tới sự gắn kết lâu dài.
Giám sát và quản lý nhân viên: xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả, quản lý và đánh giá kết quả làm việc thực tế của nhân viên.
Bảo đảm định hướng phát triển cho nhân viên: trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và phát triển đội ngũ nhân sự hiện tại và kế cận.