Giám đốc điều hành (QLDV Khu đô thị)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary USD 3000 - USD 8000
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1805-393964

· Xây dựng các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp, đảm bảo tính nhất quán của chúng với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

· Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ năng suất, hiệu quả

· Giám sát tất cả các hoạt động vận hành và kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh, phù hợp với chiến lược và sứ mệnh chung

· Đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để thúc đẩy doanh thu và tăng lợi nhuận

· Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và chính sách nội bộ để duy trì tính hợp pháp và đạo đức kinh doanh của công ty

· Kiểm tra các báo cáo tài chính và phi tài chính để đưa ra các giải pháp hay cải tiến

· Xây dựng các mối quan hệ tin cậy với các đối tác chính và các bên liên quan; là đầu mối liên lạc với các cổ đông quan trọng

· Phân tích các sự cố và cung cấp các giải pháp để đảm bảo công ty tồn tại và phát triển

· Đảm bảo hiểu biết chuyên sâu về thị trường và lĩnh vực của công ty