Giám Đốc Điều Hành (Chuỗi Khu Vui Chơi Giải Trí)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Heads
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1805-394749

* Lập kế hoạch hành động hàng năm của Khu Vui chơi Giải trí phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty về: Nguồn lực, ngân sách và kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
* Triển khai kế hoạch hành động và kinh doanh (Tháng, Quý, Nửa năm và Năm): mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lượt khách,…; đồng thời tổng hợp, phân tích và dự báo kết quả kinh doanh theo Ngân sách đã cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành
* Cải thiện và nâng cấp chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng
* Giải quyết tất cả các khiếu nại khách hàng về chất lượng dịch vụ, phục vụ;
* Đảm bảo các máy móc, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật luôn trong điều kiện tốt nhất phục vụ hoạt động tham quan và vui chơi của Khách hàng;
* Phê duyệt các nhu cầu về mua sắm, sửa chữa và thay thế các máy móc, thiết bị,…
* Phân tích các chỉ tiêu tài chính quan trọng, đảm bảo có kế hoạch hành động phù hợp nhằm hoàn thành KPI của bản thân và của khu VCGT;
* Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động và chi phí đầu tư cơ bản.