Giám đốc Chính sách Rủi ro

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Credit / Market Risk
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1909-426588

 • - Xây dựng đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro,chính sách, tiêu chí chấp
  nhận rủi do của Ngân hàng
  - Phối hợp với các bộ phận chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi do, chính sách chuyên
  môn đảm bảo phù hợp với chiến lược, khung quản trị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro
  chung của Ngân hàng
  - Quản lý các mức độ rủi ro của ngân hàng (rủi ro tín dụng, thị trường, thanh toán và hoạt động)
  - Đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách,
  nguồn lực nhằm đáp ừng tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng.
  - Đầu mối tổ chức triển khai các sáng kiến chiến lược QTRR.