Giám Đốc Chi nhánh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Banking & Financial Services
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1809-403516

  • Triển khai, theo dõi và quản lý hoạt động Kinh doanh; đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán, đội ngũ bán hàng
  • Xây dựng ngân sách dựa trên kế hoạch của năm và theo hạn mức được duyệt
  • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ một cách thường xuyên
  • Đảm bảo hoạt động tuân thủ nội quy, quy định, chính sách, quy trình,…
  • Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ và xử lý nợ khi có vấn đề
  • Phân tích tiềm năng của thị trường, đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn
  • Quan hệ tốt với các Ban ngành, tổ chức, Ủy ban nhân dân tại địa Phương.