Giám đốc chi nhánh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Front Office
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1904-416628

* Lập kế hoạch & triển khai kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh được giao cho chi nhánh.
* Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Chi nhánh theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, cụ thể:
+/Công tác quản lý, chỉ đạo kinh doanh
+/Công tác quản lý, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự
+/Công tác quản lý chi phí, hành chính
+/Các công tác khác
* Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh, phát triển đội ngũ kế cận.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công