General Accountant - Kế toán Tồng hợp (làm việc tại quận 7)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Ha Pham Ngan
Reference: JO-1808-401297

  • Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày, đảm bảo đúng quy trình kế toán: thu, chi, các báo cáo thuế hàng tháng, quý, BCTC thuế năm, lập sổ sách… và các vấn đề có liên quan.
  • Thực hiện các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm, Công đoàn, Sở du lịch …khi có phát sinh
  • Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, lập các loại báo cáo hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Giám đốc
  • Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công công việc của Kế toán trưởng và lãnh đạo Công ty.
  • Rà soát đối chiếu giữa dữ liệu thực tế và phần mềm.
  • Tổng hợp, lưu trữ chứng từ kế toán.
  • Theo dõi, rà soát đôn đốc thu công nợ khách hàng.
  • Rà soát dữ liệu báo cáo thuế
  • Kiểm soát các chứng từ kế toán, chi phí phát sinh tại Công ty
  • Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, chế độ chính sách, tư vấn cho BGĐ, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ đúng quy định