GĐ Nhân sự

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1805-394723

  • Tham mưu cho HĐQT và TGĐ chiến lược hoạch định và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.
  • Tham mưu cho HĐQT và TGĐ việc tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với sự phát triển của công ty.
  • Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đánh giá nhân viên, tuyển dụng và xây dựng các quy trình, quy chế… và các hoạt động khác liên quan đến sự phát triển của công ty.
  • Xây dựng quy chế lương, thưởng và phúc lợi nhằm kích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.
  • Thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, tuyển dụng và hoạch định chiến lược đào tạo cho nhân viên nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của công ty hằng năm.
  • Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc lập kế hoạch, quản lý công tác hành chính quản trị của công ty và theo dõi quá trình thực hiện
  • Tổ chức quản lý tài sản và cung cấp công cụ dụng cụ làm việc cho CBNV
  • Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc