{Gấp} - NV kỹ thuật chế tạo cơ khí

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-401497

- Công việc liên quan đến chế tạo, công đoạn tại chuyền
- Thiết kế, layout, lập bảng chỉ thị thao tác
- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn