Gấp ! Kế toán tổng hợp - Làm việc tại Đà Nẵng

Location: Da Nang, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2006-442669

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.
 • Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
 • Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
 • Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
 • Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
 • Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..
 • Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...