Frontend Developer - HCMC - 700$

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND450.00 - VND700.00 per month
Specialization: Software Engineer / System Engineering
Sub Specialization:
Contact: Thuy Nguyen Thi Ngoc
Reference: JO-2002-435968

Job Description

  • Nhận file thiết kế từ bên Nhật. Convert từ PSD sang HTML.
  • Thêm các chuyển động cho website theo chỉ thị hoặc theo site tham

    khảo.
  • Công việc được phân công theo từng nhóm, dưới sự phân công, chỉ đạo,

    theo dõi của Leader.
  • Báo cáo tiến độ công việc theo qui trình làm việc.