Factory Manager - Tiếng Nhật N2 (~$2000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1500 - US$2000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1810-404673
  • Lập kế hoạch ngân sách sản xuất trong một năm; kế hoạch trang thiết bị; kế hoạch cải tiến (kế hoạch cải tiến chất lượng, kế hoạch cải tiến cố định, kế hoạch về hoạt động của nhân viên,…)
  • Giám sát kế hoạch sản xuất hàng tháng; quản lý tiến độ sản xuất, trang thiết bị, vật tư; hàng hóa thành phẩm; nhân viên;...
  • Nâng cao hiệu quả sản xuất.
  • Kiểm soát quy trình quản lý chất lượng.
  • Hợp tác với các phòng ban khác để thiết lập hệ thống ISO 9001, 14001
  • Quản lý tài liệu ISO