Factory Manager (Fluent Japanese - Salary up to $3200)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$2800 - US$3200 per annum + 13th Month Salary Bonus
Specialization: Business Planning / Corporate Planning
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Hai Yen
Reference: JO-1808-399647

  • Quản lý dây chuyền sản xuất.
  • Quản lý các công việc đến hành chánh nhân sự.
  • Hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho Giám Đốc người Nhật.
  • Hỗ trợ thông dịch trong các cuộc họp cho Giám Đốc.
  • Các công việc khác theo yêu cầu của CEO.