Factory manager

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Executive Management
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-400343

* Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động sản xuất, quy trình và chương trình để đảm bảo giao hàng kịp thời để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
* Chịu trách nhiệm sử dụng tối ưu nhân lực, máy móc và vật liệu.
* Theo dõi và cải thiện quy trình sản xuất, xác định các vấn đề và thực hiện hành động thích hợp
* Hỗ trợ thiết lập các chính sách của công ty, đặc biệt về vấn đề nhà máy, lập kế hoạch, tổ chức, xem xét và giám sát hiệu suất của nhân sự, tài nguyên và các công việc khác.
* Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất và yêu cầu an toàn.
* Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn