Deputy Customer Service Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Commissions
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1806-396106

  • Tổ chức công việc, quản lý hoạt động của phòng chăm sóc khách hàng
  • Đào tạo, theo dõi, đánh giá, hỗ trợ hoạt động chăm sóc khách hàng tại hệ thống Đại lý
  • Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng; phân tích đánh giá nguyên nhân, đề xuất cải tiến, hành động khắc phục phòng ngừa. Tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng
  • Tổ chức phân tích dữ liệu khách hàng phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng các chương trình tặng quà khách hàng.
  • Đề xuất kế hoạch cải tiến chương trình thẻ khách hàng thân thiết; phát triển các dịch vụ tiện ích mới dành cho khách hàng; công tác chăm sóc khách hàng hàng năm trình ban lãnh đạo xem xét phê duyệt
  • Phân tích đánh giá, đề xuất cải tiến các dịch vụ hiện có
  • Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát ngân sách phòng được duyệt