Customer Experience Manager - Retail Banking

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Van Anh
Reference: JO-1807-398719

Xây dựng khung trải nghiệm khách hàng cá nhân;

Tạo dựng chân dung của khách hàng cá nhân;

Xây dựng công cụ, quy trình, cách làm việc phù hợp;

Lên chương trình để tìm hiểu sâu hơn về khách hàng cá nhân nhằm cải tiến trải nghiệm khách hàng và đưa các trải nghiệm khách hàng mới vào thực tiễn;

Tham gia triển khai và hướng dẫn các bộ phận liên quan triển khai các chương trình tìm hiểu khách hàng cá nhân;

Báo cáo cho cấp trên là người nước ngoài.