Credit Appraisal (Large Corp)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Treasury / Credit / Risk
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1811-406299

  • Tham gia thẩm định trực tiếp các hồ sơ khách hàng cùng đơn vị (đối với các hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí theo quy định).
  • Nhận hồ sơ tín dụng theo sự phân công
  • Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh trong thời gian cam kết về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng hay phối hợp cùng đơn vị kinh doanh đi thẩm định trực tiếp khách hàng đối với các trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo qui định.
  • Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định
  • Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng.
  • Đề xuất các điều kiện/biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác.
  • Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐTD đối với khoản cấp tín dụng được phân công tái thẩm định.