Core Trading Securities Developer

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
Contact: Ngan Nguyen Thu
Reference: JO-1909-426600

Khách hàng của Navigos search là một công ty chứng khoán quy mô vừa và nhỏ, đang trong giai đoạn chuyển giao và phát triển nhân sự chủ chốt và tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Core Trading Securities Developer. Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm về mô tả và yêu cầu công việc chi tiết như sau:
1. Mô tả công việc:

  • Phối hợp BA xây dựng tài liệu giải pháp nghiệp vụ chi tiết;
  • Phân tích các yêu cầu tích hợp hệ thống;
  • Đánh giá ảnh hưởng hệ thống;
  • Thực hiện viết tài liệu thiết kế chi tiết;
  • Xây dựng kế hoạch và lập trình các chức năng;
  • Hỗ trợ nghiệm thu sản phẩm;
  • Chuyển giao, hỗ trợ đội vận hành vận hành hệ thống;
  • Hệ thống phần mềm đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ, hoạt động vận hành được thông suốt, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của công ty.