Chuyên viên Truyền thông Marketing

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Marketing / Marcom Manager / PR
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1902-412275

  • Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty. Lập kế hoạch ngân sách và các nguồn lực cho hoạt động truyền thông.
  • Xây dựng kế hoạch, chương trình, quy định/quy trình của Công ty về hoạt động truyền thông.
  • Thiết lập mối quan hệ công chúng, tiếp xúc doanh nghiệp, chiến lược quảng cáo, bán hàng để nâng cao thương hiệu của Công ty.
  • Đầu mối của Công ty làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông.
  • Tổng hợp và báo cáo các thông tin về công ty, về sản phẩm của công ty được đưa trên báo chí, truyền thông.
  • Tổ chức các sự kiện.
  • Quản lý hệ thống thông tin truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài. Xây dựng và quản lý website của Công ty.