Chuyên viên Thẩm định Bảo hiểm phi nhân thọ

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Underwriting / Claims
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1808-400677

■ Đánh giá rủi ro về hồ sơ, tài liệu; hạn chế quyền bảo lãnh, các điều khoản và điều kiện giao ước giữa các bên;
■ Phân tích dữ liệu (định tính và định lượng) chuẩn bị cho việc đánh giá rủi ro/ lựa chọn và chấp nhận những rủi ro có thể và định giá cho nhiều ngành nghề kinh doanh;
■ Giám sát và quản lý, kiểm soát việc tích tụ rủi ro.
■ Ước lượng khả năng tổn thất do thảm họa hoặc vượt mức được bảo hiểm;
■ Tiến hành xem xét các doanh nghiệp đổi mới để đảm bảo các điều khoản và điều kiện kinh doanh hiện tại;
■ Liên hệ và phối hợp với cấp thẩm quyền cao hơn về việc phát hành các loại bảo hiểm khác;