Chuyên viên cao cấp về Thuế

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND2000 - VND2500 per annum
Specialization: Taxation
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Kim Ngoc
Reference: JO-1805-395453

  • Kiểm tra, rà soát việc hạch toán và ghi nhận chi phí, thuế các loại
  • Cập nhập thay đổi về thuế và tài chính
  • Kiểm tra và tính thuế TNDN. Quyết toán thuế TNDN
  • Quyết toán thuế TNCN
  • Tính toán hạch toán thuế nhà thầu
  • Kiểm tra việc tính toán và ghi nhận Doanh thu, thuế GTGT BTB
  • Rà soát, kiểm tra hồ sơ trước khi thanh tra thuế