Chuyên gia Dự án

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1807-399185

  • Quản lý danh mục dự án/ sáng kiến, theo dõi, báo cáo tổng thể danh mục dự án về tiến độ triển khai, phân bổ nguồn nguồn lực, ngân sách...
  • Tư vấn, đề xuất giải pháp và hỗ trợ các đơn vị cùng xây dựng các công cụ/ tính năng để phục vụ cho dự án.
  • Hỗ trợ kiểm soát và giám sát tiến độ, chất lượng triển khai của các dự án
  • Xây dựng, đề xuất và phối hợp quản lý ngân sách xây dựng, triển khai các dự án được phân công một cách hiệu quả.
  • Xây dựng và tham gia truyền tải thông điệp thay đổi theo từng sáng kiến/dự án
  • Đào tạo và huấn luyện đội ngũ theo chuyên môn phù hợp với dự án/sáng kiến đang phụ trách.