Chief Accountant

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND30000000.00 - VND35000000.00 per month
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1901-409717
 • Tổ chức công tác Tài chính- kế toán tuân thủ theo chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Lập báo cáo Tài Chính hàng tháng, định kỳ, năm theo qui định của chế độ Kế toán Việt nam và yêu cầu quản trị của Công ty theo điều lệ Công ty Qui định
 • Tổng hợp Kế hoạch kinh doanh, ngân sách toàn Công ty, kế hoạch chi phí đầu tư hàng năm báo cáo Tổng giám Đốc trình Hội đồng Thành viên phê duyệt.
 • Quản lý Tài chính của công ty theo điều lệ công ty và qui định của luật pháp Việt Nam.
 • Tổ chức, kiểm tra đảm bảo việc thực hiệc báo cáo và thực hiện nghĩa vụ các loại thuế đúng, đủ, kịp thời theo qui định.
 • Tổ chức trình tự thủ tục của hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẻ, hiệu quả nhằm quản lý từng hoạt động bán xe, bán phụ kiện, dịch vụ sửa chữa; qui trình lưu chuyển chứng từ kế toán phù hợp với qui trình nghiệp vụ của từng bộ phận kinh doanh.
 • Kiểm tra giám sát thu chi theo chính sách của công ty và qui định về tài chính -kế toán.
 • Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản của công ty theo đúng qui định.
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý tài chính và quyết định tài chính của công ty.
 • Tổ chức và phân công công việc của phòng Tài Chính-Kế toán.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan Kế hoạch, thuế, Tài chính, TMV trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.
 • Đảm bảo việc giám sát tài chính song song với việc sự phối hợp và hợp tác với các Phòng ban khác trong công ty nhằm thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, tài chính minh bạch.