Chain Director (Coffee & Bakery) - salary upto $2000 - English

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Audit
Sub Specialization:
Contact: Duyen Nguyen Thi
Reference: JO-1909-425381

  • Định hướng/hoạch định hoạt động kinh doanh, phương án kinh doanh
  • Tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động kinh doanh
  • Kiểm soát và đảm bảo hiệu quả kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tồn kho,..)
  • Định hướng và xây dựng phương án kinh doanh cho các dự án kinh doanh mới
  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh phù hợp