CFO cum Chief Accountant

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: CFO / Financial Controller
Sub Specialization:
Contact: Do Thi Ngoc Lien
Reference: JO-2004-438821

Tổ chức hệ thống kế toán

 • Tổ chức xây dựng và áp dụng hệ thống qui trình, qui định liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.
 • Tổ chức xây dựng hệ thống sổ sách, biểu mẫu, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính theo chuẩn mực, chế độ kế toán và nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp.
 • Tổ chức ghi chép và hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp vào hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất.
 • Phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
 • Kê khai, thanh quyết toán thuế, hoàn thuế với cơ quan Thuế.
 • Quản lý & giám sát các khoản thu-chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản công nợ và kiểm tra, giám sát việc thanh toán các khoản công nợ phải thu-phải
 • Quản lý và giám sát tình hình sử dụng công cụ-dụng cụ, trang thiết bị làm việc và tài sản cố định.
 • Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu, thuế, lãi lỗ và phân phối kết quả kinh doanh.
 • Cập nhật chính sách, quy định của Nhà nước về tài chính, kế toán, thuế.
 • Tổ chức thực hiện lưu trữ tất cả hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán theo Luật & quy định của Công ty.
 • Trực tiếp làm việc với các cơ quan ban ngành có liên quan tới các vấn đề về tài chính, kế toán của Công ty.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ.


Công tác tài chính

 • Hoạch định, tổ chức thực hiện và quản lý công tác tài chính của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách tháng/quý/năm phù hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
 • Xay dựng kế hoạch huy động vốn (dài, trung, ngắn hạn) và tổ chức huy động vốn (góp vốn, cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng, vay nợ, phát hành trái phiếu,…) phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư của Công ty.
 • Lập kế hoạch dòng tiền và quản lý dòng tiền trên cơ sở kiểm soát thực hiện kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền và các yếu tố có tác động lớn đến dòng tiền (tiền, hàng tồn kho, các khoản phải thu/phải trả).
 • Phân tích, đánh giá hoạt động tài chính, lưu chuyển tiền tệ (hệ số thanh khoản,...) và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh (tỷ suất sinh lời,…).
 • Thẩm định, đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư (Thời gian hoàn vốn, NPV, IRR,…).
 • Đề xuất các giải pháp/ biện pháp cần thiết/ hữu hiệu đề hoàn thành mục tiêu tài chính trên cơ sở bảo toàn vốn.
 • Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận/cổ tức, phân bổ các quỹ và tái đầu tư phù hợp.
 • Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tài chính cho Công ty.


Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán tài chính, có chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Ưu tiên có chứng chỉ CPA Úc, ACCA, CFA.


Kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, thuế.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (thành thạo các kỹ năng Nghe - nói - đọc - viết)


Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm làm tại các vị trí Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp có quy mô lớn, dự án có quy mô lớn (ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại các dự án lớn của nước ngoài).
 • Có kinh nghiệm trong việc thu xếp vốn cho dự án.