C# IT Specialist / Chuyên viên lập trình C# (~$1000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND600 - VND1000 per month
Specialization: Technical Consulting
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1809-403017

- Lập trình, tự động hóa công việc của Team

- Lập trình phần mềm bổ trợ thêm bớt cho các phần mềm kiến trúc, xây dựng theo nhu cầu của khách hàng và tư vấn của công ty (Ví dụ phần mềm Revit...)

- Có thể ra các sản phẩm phần mềm riêng theo nhu cầu hoặc để tư vấn và bán cho khách hàng

- Hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ trong công ty (như tạo phần mềm chấm công, hỗ trợ nghiệp vụ admin v.v...)

- Tư vấn cho khách hàng khi cần thiết