Business Development Manager

Location: Hanoi
Salary 1000$ - 1500$
Specialization: Banking & Financial Services
Sub Specialization: Investment, Financial Institutions, Sales & Marketing
Contact: Ms Lan Doan

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

- Hoàn thành tốt các chỉ số kinh doanh được giao trong năm.
- Thực hiện 100% các chính sách tuân thủ và hướng dẫn

Bao gồm nhưng không giới hạn về:
1. Lập kế hoạch: Phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của các Đại Lý trong khu vực được ủy nhiệm.
- Tuyển dụng: Lên kế hoạch, tổ chức và triển khai việc tuyển dụng. Hỗ trợ cho các nhân viên mới trong quá trình thử việc.
- Kinh doanh: chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
- Các hoạt động giám sát - động viên: Giám sát trực tiếp các nhân viên đại lý về kết quả kinh doanh và chuẩn bị các phương án hỗ trợ (nếu cần thiết)

2. Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.

3. Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.

4. Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra

5. Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, ưu tiên các ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bảo hiểm
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 4 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát kinh doanh (yêu cầu bắt buộc)
• Kĩ năng thuyết trình trước đám đông hiệu quả, truyền lửa (yêu cầu bắt buộc)
• Tập trung vào kết quả
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Có khả năng thuyết phục (yêu cầu bắt buộc)
• Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch (yêu cầu bắt buộc)
• Có kĩ năng động viên và truyền cảm hứng
• Ứng dụng tốt các phương pháp quản lý kinh doanh, tiếp thị và mô hình năng lực lãnh đạo (cơ bản)