Business Analyst (Big Data)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Analyst / Research
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1809-401920

*Công ty ứng dụng công nghệ số vào việc cung cấp giải pháp và phát triển sản phẩm Bảo hiểm tại thị trường Việt Nam

*Ứng viên làm việc tại bộ phận R&D phụ trách các công việc như sau:

  • Trực tiếp tham gia vào việc xử lý dữ liệu BigData của công ty, phân chia tệp khách hàng theo tiêu chí đề ra
  • Lên mô hình phân tích dữ liệu đồng thời phối hợp với Bộ phận IT để lập trình và chạy mô hình thực tế
  • Tham gia kiểm thử mô hình và chạy mô hình thực tế
  • Đưa ra các sáng kiến, đề xuất liên quan phối hợp cùng với bộ phận Phát triển sản phẩm hoặc bộ phận Kinh doanh
  • Làm cầu nối giữa bộ phận IT và các bộ phận khác để số hóa quy trình, dữ liệu