Branch Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Brokerage
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1811-406982

  • Tìm kiếm phát triển chuyên viên môi giới và đối tác;
  • Thực hiện cung cấp các dịch vụ Môi giới chứng khoán của Công ty cho khách hàng;
  • Phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch chứng khoán;
  • Chăm sóc, tư vấn đầu tư cho khách hàng;
  • Hỗ trợ, tư vấn về các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cho khách hàng;
  • Có khả năng thành lập phòng môi giới và tuyển dụng nhân viên của phòng. Phát triển nhân sự của phòng hướng dẫn đào tạo nhân viên hoàn thành tốt doanh số được giao.
  • Lập kế hoạch và triển khai các chương trình kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Công ty giao.
  • Tham gia xây dựng chính sách thù lao, hoa hồng cho môi giới.