Branch Director

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND30000000 - VND40000000 per month
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Khanh Hoa
Reference: JO-1810-405054
 • Xây dựng các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp, đảm bảo tính nhất quán của chúng với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty.
 • Chịu trách nhiệm cao nhất về vận hành: Quản lý hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng, tổ chức khoá học (sản phẩm), logistic và dòng tiền của chi nhánh.
 • Xây dựng các cơ chế nhằm thúc đẩy, phát triển toàn bộ hệ thống chi nhánh.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc.
 • Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ năng suất, hiệu quả
 • Giám sát tất cả các hoạt động vận hành và kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh của Chi nhánh, phù hợp với chiến lược và sứ mệnh chung.
 • Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và chính sách nội bộ để duy trì tính hợp pháp và đạo đức kinh doanh của công ty
 • Kiểm tra các báo cáo tài chính và phi tài chính để đưa ra các giải pháp hay cải tiến
 • Xây dựng các mối quan hệ tin cậy với các đối tác chính và các bên liên quan;
 • Phân tích các sự cố và cung cấp các giải pháp để đảm bảo công ty phát triển
 • Thích nghi nhanh và linh hoạt trong các tình huống
 • Đảm bảo hiểu biết chuyên sâu về thị trường và lĩnh vực của công ty