Bond Broker (Môi giới trái phiếu)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Brokerage
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1905-418106
  • Lập kế hoạch kinh doanh và phân phối, kế hoạch phát triển và chăm sóc khách hàng/đối tác theo định kỳ;
  • Hướng dẫn khách hàng về các thủ tục hồ sơ giao dịch trái phiếu.
  • Tìm kiếm và khai thác hiệu quả thông tin khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các biện pháp tăng hiệu quả bán hàng