[Binh Duong] IT Supervisor

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Project Management
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1902-412354

  • Thiết lập và tổ chức môi trường IT, bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị và các giải pháp phần mềm trong văn phòng.
  • Quản lý và cài đặt hàng ngày trên Network, server, tưởng lửa và bảo vệ, truy cập server và admin, quản lý tài khoản email.
  • Hỗ trợ cho văn phòng VN tất cả các vấn đề phần mềm và phần cứng.
  • Quản lý và theo dỗi các nguồn IS/IT và tồn kho về phần cứng, phần mềm và giấy phép phần mêm.
  • Hỗ trợ các công việc hàng ngày liên quan các ứng dụng công ty của người dùng và các đối tác bên ngoài.
  • Tổ chức tập huấn sử dụng các ứng dụng của công ty cho các văn phòng khác nhau tại Việt Nam.
  • Quản yls việc triển khai các ứng dụng của công ty cho các văn phòng và các đối tác bên ngoài tại Việt Nam.
  • Phối hợp với các đội nhóm IT và các nhà cung cấp bên ngoài về cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hành chính và cài đặt.


Liên hệ với các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp thiết bị liên quan đến IT.