Bancassurance Sales Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: tuyen hua
Reference: JO-2004-438726

Job Responsibilities / Phạm vi công việc

 Planning: Collaborate with Partnership Distribution Salesforce team in planning sales & training activities (eg.

group presentation, event, workshop…) in the assigned Bank Partners on monthly basis.

Phối hợp với Lực lượng kinh doanh trong việc lập kế hoạch bán hàng và các hoạt động đào tạo (như: hội nghị,

hội thảo, sự kiện...) tại các Ngân hàng trong khu vực quản lý.

 Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned Bank Partners to achieve projected sales

targets including APE, Recruitment & Active ratio.

Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động bán hàng và đào tạo nhân viên kinh doanh và nhân viên ngân hàng tại

Ngân hàng đối tác chiến lược để đạt được các mục tiêu bán hàng bao gồm APE, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.

 Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned Bank Partners and sales

team in terms of APE, recruitment, active ratio & compliance.

Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng trong các Ngân hàng đối tác và đội ngũ bán hàng được chỉ định về

APE, tuyển dụng, tỷ lệ hoạt động và tuân thủ.

 Training & Development: Train & develop DSM and sales team in accordance with the career path in the

assigned Bank Partners.

Đào tạo và phát triển lực lượng bao gồm quản lý kinh doanh cụm và đội ngũ bán hàng phù hợp với định hướng

của Ngân hàng được chỉ định

 Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration with internal departments and Bank

Partners.

Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả giữa các phòng ban bộ phận và các đối tác Ngân hàng chiến lược.

 Others: assigned by Direct Manager or Management Board from time to time.

Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.

Job Accountability / Trách nhiệm chính

 Meet all the KPI's set for the roles of Bancassurance Sales Manager.

Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý kinh doanh vùng

 Relationships and communication: Build & maintain strong relationships both within and outside the

department; seek input from and maintain effective ongoing communication with strategic partners:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với

đối tác chiến lược

 Given the nature of this job, the incumbent will play as the representative of company in front of the agency

force, she/he therefore must

Vị trí Quản lý kinh doanh vùng đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác, làm việc trên tinh thần

 Be respectful & trustworthy

Tôn trọng và trung thực

 Be always caring and sympathetic

Quan tâm và hợp tác công bằng

 Demonstrate professional appearance and manner

Hành xử chuyên nghiệp