admin staff(JP speaker)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Contract
Salary: Up to VND800.00 per month
Specialization:
Sub Specialization: Building Services Engineering,
Contact: Thuy Nguyen Thi Ngoc
Reference: JO-1907-421100

  • Hỗ trợ thông phiên dịch cho 2 giám đốc người Nhật khi đi gặp khách hàng.
  • Hỗ trợ quản lý tổng vụ, kế toán (có thuê dịch vụ kế toán).
  • Các nghiệp vụ văn phòng khác.