2 Kỹ sư phát triển ứng dụng iOS / 2 iOS Developer

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND500.00 - VND800.00 per month
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1906-421015

Yêu cầu:
+) Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ C#
+) Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm lập trình trên framework Xamarin
Ưu tiên nếu có những điều kiện sau:
+) Hiểu biết về phát triển ứng dụng iOS
+) Hiểu biết về lập trình ứng dụng truyền tin